Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

🎣 Składki i opłaty 2022r.

Składki i opłaty na ochronę i zagospodarowenie wód na rok 2022 !

 

Opłaty za wędkowanie na zbiorniku Glinianka - Iwno za rok 2022r.

Opłata roczna za wędkowanie dla członków koła to 200 zł 
Opłata roczna za wędkowanie dla osób nie będącymi członkami koła PZW nr.17 to 500 zł

Nie sprzedajemy zezwoleń dziennych / dobowych ! tylko i wyłącznie zezwolenia roczne.


 

WYSOKOŚĆ OPŁAT I SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD
2022 r. 

 

1. Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód:  

Składka pełna
1 Składka podstawowa pełna 230,00
2 Składka dla:
- odznaczonych Srebrną Odznaką PZW
150,00
- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do 24 lat
- strażników SSR działających na wodach okręgu PZW w Poznaniu posiadających minimum rok służby 1*
100,00
- mężczyzn od 65 roku życia posiadających 10-letni staż w PZW 2*
- kobiet bez względu na wiek i staż w PZW
170,00
3 Składka dla:
- odznaczonych Złotą Odznaką PZW
140,00
4 Składka dla:
- członka uczestnika (młodzież do lat 16)
40,00
- odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami 60,00
Składka niepełna
5 podstawowa z brzegu i lodu (wszystkie metody, bez łodzi) 220,00
Składka uzupełniająca
6 uzupełniająca do składki niepełnej podstawowej 3* 10,00
Zwolnieni z wnoszenia składki
7 - Członkowie Honorowi  PZW
- Członkowie PZW którym udzielono ulgi na podstawie uchwały Nr 153/16 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ulgi w składce okręgowej dla niepełnosprawnych członków 4*
0,00

Objaśnienie:

1*) Strażnik korzystający z ulgi winien przedstawić aktualną na dany rok legitymację strażnika SSR potwierdzającą roczny staż, a w przypadku wydania nowej legitymacji przedstawia dodatkowo zaświadczenie wydane przez Komendanta Powiatowego SSR o stażu służby.

2*) Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW lub legitymacji Członkowskiej poświadczającej staż.

3*) Składka uzupełniająca pozwala na rozszerzenie zezwolenia na wędkowanie o dodatkowe metody wędkowania tj. przejście od składki niepełnej podstawowej do składki pełnej podstawowej.

4*) Ulgi udziela Zarząd Okręgu członkom PZW posiadającym znaczną niepełnosprawność ruchową lub umysłową, na pisemny wniosek zainteresowanego z udokumentowaną niesprawnością i opinią macierzystego Koła.  

 

2. Wysokość opłaty za egzamin na kartę wędkarską:  

Opłata za egzamin na kartę wędkarską - 50,00 zł z VAT Z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19 lat  

 

 

3. Wysokość składek i opłat okresowych za zezwolenie na wędkowanie na wybrany akwen (staw, jezioro, obwód rybacki rzeki):  

Lp. Treść Wysokość w zł
składki dla Członków PZW opłaty dla osób niezrzeszonych* z VAT
1 zawody 20,00 x
2 1 dzień 40,00 65,00
3 3 dni 60,00 90,00
4 7 dni 85,00 140,00

 

4. Wysokość opłat rocznych za zezwolenie na wędkowanie dla osób niezrzeszonych:  

Lp. Treść Wysokość w zł z VAT
1 pełna na wszystkie wody (wszystkie metody) 470,00
2 na wszystkie wody z brzegu (wszystkie metody) 450,00
3 na jeden wybrany akwen (staw, jezioro, obwód rybacki rzeki) (wszystkie metody) 410,00
4 wyłącznie na rz. Drawę obwód 3, 5 i 7 (wszystkie metody) 370,00

 

5. Wysokość opłat za zezwolenie na połów ryb kuszą na jez. Dominickim gm. Boszkowo:  

Lp. Treść Wysokość w zł
składki dla Członków PZW opłaty dla Członków Stowarzyszenia Spearfishing Poland z VAT
1 1 dzień 70,00 110,00
2 14 dni 190,00 280,00
3 pełen sezon* 610,00 780,00

Uchwała Nr 183/20 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 15 października 2020 r. w sprawie składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód w roku 2021

 

Inforacja zaczerpnięta z pzw.org.pl/poznan/